מעשׂיות / Mayses: די באַלױנונג / Di Baloynung

די באַלױנונג - אַ מעשׂה פֿונעם רוסישן פֿאָלקלאָר

איבערזעצונג און באַאַרבעטונג: י. העסל

קאָרעקטור: ל. גאָרדאָן

די מעשׂה האָט מען פֿריער געקענט לײענען אין "דאָס בלעטעלע", № 4, 2012

אײן מאָל װען דער צאַר איז געװען אױף אַ רײַזע האָט זיך אָנגעטראָפֿן אַן אומגליק

Läs mer...

דאָס נײַע ייִדישלאַנד: שטאָקהאָלם
איציק גאטעסמאן שראיבט אין דעם טעגלעכר פֿארווערטס פוןדאס נײע יידישלאנד: שטאקהאלם:                   דער פֿרילינג קומט אַ ביסל שפּעטער אין די סקאַנדינאַווישע לענדער, האָב איך אויסגערעכנט מײַן נסיעה דורך מערבֿ־אייראָפּע, איך זאָל אָנקומען קיין שוועדן און פֿינלאַנד

Läs mer...

 פּאָעזיע / Poezye
  דער פּױעזד
פֿון י. העסל
אָנגעשריבן בײַ נאַכט אױף אַ באַן ערגעץ אין צפֿון-שװעדן
.קאָרעקטור פֿון ל. גאָרדאָן
 
.ס'האָט זיך אַרײַנגעגנבֿעט די נאַכט אין מיר און דער זײגער שלאָגט אָן אַ שיעור
.כ'שלאָף אין װאַגאָן בשעת דער לאַנדשאַפֿט יאָגט װײַטער אין אײביק געדרײ
.ס'דונערן פֿון אײַזערנע רעדער

Läs mer...