Utredning ska föreslå en stärkt minoritetspolitik

LennartRhodinRegeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk såsom bland annat Jiddisch. Syftet är att ta fram skarpa förslag som ska ge en bättre och mer fungerande minoritetspolitik. Den särskilde utredaren är Lennart Rohdin, sakkunnig på det minoritetspolitiska området, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet och f.d. enhetschef vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Lennart har själv deltagit i i ett antal av förbundets jiddischseminarier och har arbetat med dessa frågor i flera års tid.
– Lennart Rohdins djupa kunskaper och långa engagemang borgar för ett underlag med hög kvalitet som leder till konkreta förbättringar, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.
I utredningens uppdrag ingår att göra en analys av minoritetspolitiken för att visa på styrkor och utmaningar, samt att lämna förslag på hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras samtidigt som deras möjligheter till inflytande och delaktighet stärks. Utredningen ska också föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras, överväga om en möjlighet till prövning av beslut som är fattade med stöd ibland annat minoritetslagen ska införas, samt utreda behovet av insatser för att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna. Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.
F